Announcement

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ပါဝင်သော အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ် များအတွက် ဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်များ

(၁၅)   အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ           (က) ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။           (ခ)  အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များသို့                   ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည်                   အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်။                 (၁) ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်(နိုင်)/(ပြု)/(ဧည့်)                       ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။          ...

ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ)၏ B.Tech ပထမနှစ်သင်တန်း၊ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းအားထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း